Stanovy KDŽP

Kresťanská demokracia – Život a prosperita

STANOVY

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Názov politickej strany je Kresťanská demokracia – Život a prosperita (ďalej v týchto stanovách len
  „KDŽP“). Skratka názvu strany je „KDŽP“.
 2. Politická strana je právnickou osobou založenou podľa zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
 3. KDŽP združuje občanov Slovenskej republiky a občanov iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „občan Slovenskej republiky“), ktorí dosiahli vek 18 rokov, majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, stotožňujú sa so základnými zásadami a programovými cieľmi KDŽP a stali sa jej členmi.

Článok 2
Základné hodnotové zásady

 1. Hlavným cieľom KDŽP je rozvoj človeka a dosahovanie spoločného dobra. KDŽP za týmto účelom združuje občanov, ktorí chcú, aby Slovenská republika bola demokratický štát, ktorý chráni právo všetkých občanov na život a slobodu s tým, že tieto práva začínajú počatím a končia prirodzenou smrťou.
 2. KDŽP je strana, ktorá presadzuje kresťanské, národné a sociálne princípy. Za týmto účelom združuje konzervatívne a vlastenecky zmýšľajúcich ludí.
 3. Základnými hodnotovými zásadami KDŽP je:
  (a) chrániť život od počatia po prirodzenú smrť,
  (b) odmietame účasť na vládnutí, ktoré nepríjme záväzok zvýšiť ochranu života od počatia po prirodzenú smrť,
  (c) chrániť rodinu ako zväzok jedného muža a jednej ženy, podporovať politiku ekonomického rozvoja rodiny a sociálnej záchrannej siete tak, aby rodiny otvorené pre život nepociťovali zníženie životného štandardu v dôsledku toho, že sú nositeľmi života,
  (d) chrániť a ctiť štátnosť, územnú integritu a národnú zvrchovanosť Slovenskej republiky,
  (e) chrániť a podporovať kresťanskú a národnú identitu slovenského národa a Európskej únie,
  (f) budovanie Európskej únie, ktorá bude zvyšovať bezpečnosť a prosperitu členských štátov a nebude presadzovať ideológie proti životu, rodine a prirodzenosti ľudskej osoby. Podporujeme členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii,
  (g) hlavným bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky je budovanie trvalo udržateľného mieru a dobrých vzťahov medzi národmi. Zahraničná a obranná politika musí byť zameraná na dosiahnutie tohto cieľu. Podporujeme členstvo Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii, pričom kladieme dôrazna jej obranný charakter. Sme za posilnenie európskej kolektívnej obrany,
  (h) chrániť a ctiť demokratický spoločenský systém a posilňovať aktívnu účasť občanov pri správe vecí verejných,
  (i) rozvíjať spravodlivosť budovaním právneho štátu a presadzovať a ctiť slobodu jednotlivca, ktorá nezasahuje do základných práv druhého človeka,
  (j) presadzovať princíp bezkorupčnej spoločnosti, presadzovať politiku nulovej tolerancie voči nehospodárnemu nakladaniu s verejnými financiami,
  (k) presadzovať zvýšenie úrovne školstva bez ohľadu na zriaďovateľa, aby základné a stredné školstvo dávalo žiakom dostatočnú vedomostnú a jazykovú výbavu na uplatnenie sa na modernom trhu práce doma a v zahraničí. Podpora bilingválneho vzdelávania od úrovne štátnych materských škôlok je toho prvým predpokladom,
  (l) integrovanie marginalizovaných skupín v Slovenskej republike výraznejšou podporou organizácií, ktoré majú dlhodobé spoločensky uznané výsledky v týchto činnostiach,
  (m) podporovať trvalo udržateľný regionálny rozvoj prostredníctvom posilňovania práv samosprávy v oblasti prerozdeľovania a čerpania finančných zdrojov.

Článok 3
Členstvo v KDŽP

 1. Člen je základnou jednotkou KDŽP. Členovia sú združení v kluboch KDŽP.
 2. Členom KDŽP sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a stotožňuje sa so základnými hodnotovými zásadami KDŽP.
 3. Členom KDŽP sa nemôže stať osoba, ktorá je v čase podania prihlášky členom inej politickej strany alebo hnutia.
 4. Členom KDŽP sa nemôže stať osoba, ktorá verejne podporuje politiku a stanoviská namierené proti presadzovaniu politiky ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a konceptu tradičnej rodiny ako zväzku jedného muža a jednej ženy a ostatných hodnotových zásad KDŽP, alebo je členom organizácie, ktorá presadzuje agendu v rozpore s hodnotami a zásadami KDŽP.
 5. Osoba, ktorá má záujem o členstvo v KDŽP vyplní písomnú alebo elektronickú prihlášku do KDŽP. Podrobnosti o postupe pri vybavovaní písomných a elektronických prihlášok ustanoví Predsedníctvo KDŽP vnútorným predpisom. O prijatí za člena KDŽP rozhoduje Predsedníctvo KDŽP jednotlivo pri každom členovi. Predsedníctvo KDŽP môže vyzvať klub KDŽP, ktorého členom sa kandidát chce stať o stanovisko. Stanovisko klubu má nezáväzný charakter. Do termínu konania ustanovujúceho Snemu KDŽP rozhoduje o prijatí za člena Prípravný výbor KDŽP väčšinou hlasov členov Prípravného výboru KDŽP.
 6. Členstvo v KDŽP vzniká dňom prijatia rozhodnutia Predsedníctva KDŽP o prijatí záujemcu o členstvo za člena KDŽP. Dokladom o členstve je tlačený alebo elektronický členský preukaz.
 7. Zoznamy členov vedie Kancelária. Predsedníctvo KDŽP svojimi pokynmi ustanovuje podrobnosti o podobe prihlášky za člena KDŽP, o procese prijímania a priebežnej evidencii členov KDŽP, vydávaní členských preukazov a pod.
 8. Členovia Prípravného výboru sa dňom registrácie stanov na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky stávajú členmi KDŽP.

Článok 4
Práva členov KDŽP

 1. Každý člen KDŽP má právo:
  a) voliť a byť volený do orgánov v KDŽP,
  b) zúčastňovať sa zhromaždenia klubu, ktorého je členom a orgánov KDŽP, do ktorých bol zvolený alebo vymenovaný,
  c) byť informovaný o činnosti strany a zúčastňovať sa na jej činnosti,
  d) predkladať orgánom KDŽP námety, sťažnosti a pripomienky,
  e) obracať sa s otázkami a požiadavkami na všetkých funkcionárov a na členov KDŽP, ktorí vykonávajú funkcie v orgánoch verejnej moci,
  f) zúčastňovať sa zasadnutí orgánov KDŽP, ak sa rozhoduje o jeho činnosti alebo správaní,
  g) uchádzať sa o kandidatúru s podporou KDŽP na verejné funkcie v Slovenskej republike a v Európskej únii.

Článok 5
Povinnosti členov KDŽP

 1. Člen KDŽP je povinný plniť tieto povinnosti:
  a) dodržiavať stanovy, program a interné právne akty KDŽP,
  b) presadzovať ciele hnutia a podieľať sa na plnení programu hnutia,
  c) plniť uznesenia a rozhodnutia KDŽP,
  d) dodržiavať stranícku disciplínu,
  e) plniť prevzaté úlohy a niesť za nich zodpovednosť,
  f) riadne a včas platiť členské príspevky, ak nie je člen od nich oslobodený,
  g) neposkytovať dôverné informácie týkajúce sa činnosti KDŽP a jej členov tretím osobám,
  h) nahlásiť zmeny údajov a podstatných náležitostí uvedených v prihláške za člena a ktoré boli podstatné pri prijatí za člena KDŽP,
  i) šíriť dobré meno KDŽP,
  j) zdržať sa konania, ktoré poškodzuje dobré meno a povesť KDŽP,

Článok 5a
Automatické pozastavenie členstva

 1. V záujme zachovania dobrého mena a povesti strany sa členovi KDŽP automaticky pozastaví členstvo, ak vyjadrí verejne podporu k presadzovaniu alebo udržaniu abortívnej politiky, eutanázie, LGBTI agende a Gender ideológii.

Článok 5b
Členské príspevky

 1. Každý člen KDŽP platí členský príspevok. Jeho výšku, spôsob výberu a ďaľšie náležitosti určí Predsedníctvo KDŽP internou smernicou.
 2. Je v právomoci Predsedníctva KDŽP oslobodiť člena KDŽP od platenia členského príspevku na základe preskúmania jeho sociálnej situácie.

Článok 6
Zánik členstva v KDŽP

 1. Členstvo v KDŽP zaniká nasledujúcim spôsobom:
  a) písomným oznámením, ktoré môže mať aj elektronickú formu, o vystúpení adresovaným Predsedníctvu KDŽP,
  b) vylúčením z KDŽP,
  c) vstupom do inej politickej strany alebo hnutia,
  d) neobnovením členstva podľa článku 7, bod 2.,
  e) vstupom alebo vyjadrením podpory organizáciam alebo politikám, ktoré presadzujú agendu v rozpore s hlavnými programovými prioritami a zásadami KDŽP alebo politickými stanoviskami schválenými Predsedníctvom KDŽP,
  f) nezaplatením členského príspevku, ak nebol Predsedníctvom KDŽP člen od tejto povinnosti oslobodený a neurobil tak ani po predchádzajúcej výzve,
  g) obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  h) stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
  i) zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky,
  j) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
  k) smrťou člena.

Článok 7
Pozastavenie členstva v KDŽP

 1. Členstvo v KDŽP sa prerušuje ustanovením do verejnej funkcie, pri ktorej všeobecne záväzný právny predpis vylučuje členstvo v politickej strane alebo v politickom hnutí.
 2. Členstvo prerušené podľa bodu 1 sa obnovuje po ukončení pôsobenia vo verejnej funkcií, na ktorú sa viaže prerušenie členstva.
 3. Na základe vlastnej požiadavky člena na dobu určitú, nie dlhšiu ako 2 roky. V prípade neobnovenia členstva, členstvo automaticky zaniká.
 4. O obnovení členstva v prípade pozastavenia členstva podľa čl. 5a rozhoduje predsedníctvo KDŽP na návrh. Ak člen, ktorého členstvo bolo pozastavené v zmysle č. 5a nepodá návrh do 2 rokov, členstvo automaticky zaniká. Ak predsedníctvo KDŽP členstvo neobnoví, členstvo zaniká.

Článok 8
Vylúčenie člena KDŽP

 1. Predsedníctvo KDŽP môže člena vylúčiť v nasledujúcich prípadoch:
  a) uvedenie nepravdivých údajov pri vyplnení písomnej prihlášky, ktoré majú závážný charakter,
  b) hrubé porušenie straníckej disciplíny,
  c) prijatie kandidatúry do orgánov verejnej moci v SR alebo v EÚ bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu KDŽP.

Článok 8a
Porušenie straníckej disciplíny

 1. Stranícku disciplínu porušuje člen, ktorý:
  a) koná v rozpore so základnými zásadami, programovými cieľmi a programom KDŽP,
  b) porušuje Stanovy KDŽP, uznesenia alebo iné rozhodnutia orgánov KDŽP, ktorým podlieha,
  c) verejné presadzovanie názorov, alebo vstupom do organizácie, ktoré sú v rozpore so základnými zásadami a programovými cieľmi KDŽP,
  d) svojím konaním spôsobil rozvrat v KDŽP na ktoromkoľvek stupni,
  e) svojím konaním spôsobil zneváženie KDŽP, jej orgánov alebo členov,
  f) zneužil funkciu v KDŽP alebo vo verejnej funkcii.
 2. Predsedníctvo KDŽP uloží sankciu za porušenie straníckej disciplíny podľa týchto stanov, a to najmä:
  – Vylúči člena z KDŽP,
  – pozastaví členstvo v KDŽP,
  – odvolá nomináciu v zmysle čl. 10, ods. 10, písm. d) a k),
  – odvolá člena z akejkoľvek straníckej funkcie, okrem člena Predsedníctva KDŽP zvoleného Snemom KDŽP. V prípade, ak člena do straníckej funkcie volí iný orgán KDŽP, do potvrdenia uloženej sankcie týmto orgánom sa pozastavuje výkon funkcie týmto členom. Predsedníctvo KDŽP výkonom funkcie poverí iného člena KDŽP.

Článok 8b
Rozhodnutie o vylúčení z KDŽP

 1. V rozhodnutí o vylúčení z KDŽP musí byť uvedený presný dôvod vylúčenia a musí sa doručiť danému členovi doporučenou zásielkou na adresu uvedenú v prihláške za člena, prípadne na adresu, ktorú člen uviedol. Doporučená zásielka sa považuje za prevzatú dňom prevzatia alebo uplynutím lehoty na prevzatie. Podrobnosti o spôsobe vylúčenia z KDŽP ustanoví Disciplinárny poriadok, ktorý vydá Predsedníctvo KDŽP.

Článok 9
Organizačná štruktúra a orgány KDŽP

 1. Organizačnú štruktúru KDŽP tvoria Kluby, Rada KDŽP, Pracovné skupiny, Predsedníctvo KDŽP, Kancelária, Snem, Rozhodcovský súd, Kontrolná a revízna komisia.
 2. Orgánmi KDŽP sú:
  a. Predseda KDŽP
  b. Zhromaždenie Klubu
  c. Rada KDŽP
  d. Predsedníctvo KDŽP
  e. Snem
  f. Rozhodcovský súd
  g. Kontrolná a revízna komisia

Článok 10
Predsedníctvo KDŽP

 1. Predsedníctvo KDŽP je ústredným koordinačným a riadiacim orgánom politiky hnutia.
 2. Členmi Predsedníctva KDŽP sú Predseda KDŽP, Generálny sekretár KDŽP, predseda poslaneckého klubu NRSR (ak nie je poslanecký klub, tak delegovaný poslanec) a členovia Predsedníctva KDŽP, ktorých volí Snem tak, aby počet členov Predsedníctva KDŽP bol minimálne 9.
 3. Zasadnutie Predsedníctva KDŽP zvoláva a vedie Predseda KDŽP alebo ním poverený člen Predsedníctva KDŽP.
 4. Zasadnutie Predsedníctva KDŽP sa zvoláva bezodkladne aj na návrh nadpolovičnej väčšiny členov Predsedníctva KDŽP.
 5. Rokovanie Predsedníctva KDŽP sa riadi Rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje Predsedníctvo KDŽP.
 6. Predsedníctvo KDŽP zasadá najmenej dvakrát mesačne a zodpovedá sa Snemu za plnenie programových cieľov KDŽP.
 7. Predsedníctvo KDŽP je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastňujú aspoň polovica jeho všetkých členov. Ak v Stanovách nie je ustanovené inak, rozhoduje Predsedníctvo KDŽP väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu KDŽP.
 8. Členovia Predsedníctva KDŽP sú volení na obdobie štyroch rokov nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov Snemu. V prípade viacerých kandidátov, členmi Predsedníctva KDŽP sa stávajú tí, ktorí dostali najväčší počet hlasov delegátov Snemu.
 9. V priebehu jeho funkčného obdobia, môže člena Predsedníctva KDŽP, ktorý nie je predsedom KDŽP, odvolať Snem nadpolovičnou väčšinou všetkých delegátov.
 10. Do pôsobnosti Predsedníctva KDŽP patrí najmä:
  a) rozhodovať o prijatí za člena KDŽP a o vylúčení z KDŽP,
  b) prijímať, meniť a rušiť interné akty a smernice KDŽP,
  c) rozhodovať o sídle KDŽP,
  d) schvaľovať kandidátne listiny do volieb a nominácií do orgánov verejnej moci,
  e) rozhodovať o vytvorení a zrušení predvolebných a povolebných koalícií,
  f) vytvárať pracovné a poradné skupiny,
  g) voliť a odvolávať predsedov Klubov
  h) voliť a odvolávať predsedov a členov Pracovných skupín,
  i) voliť Krajských zástupcov na obdobie 4 rokov,
  j) predkladať snemu KDŽP návrhy na členov rozhodcovského súdu a členov kontrolnej a revíznej komisie
  k) schvaľovať nominácie do menovaných orgánov verejnej moci,
  l) rozhodovať o všetkých otázkach, o ktorých podľa týchto Stanov nerozhodujú iné orgány KDŽP.
  m) kontrolovať hospodárenie KDŽP,
  n) dočasne poveriť členov KDŽP výkonom funkcií, do ktorých kandidátov volil Snem a boli uvoľnené a to na obdobie do najbližšieho Snemu, prípadne Mimoriadneho Snemu,
  o) schvaľovať rozpočet KDŽP,
  p) vydávať osvedčenia delegátom Snemu,
  q) na návrh Predsedu KDŽP schvaľovať výročnú správu o činnosti KDŽP,
  r) nadväzovať spoluprácu s predstaviteľmi a organizáciami občianskej spoločnosti,
  s) ukladať úlohy Klubom a každoročné vyhodnocovanie ich činnosti.
  t) Ukladať sankciu za porušenie straníckej disciplíny

Článok 11
Predseda KDŽP

 1. Predseda KDŽP je štatutárnym orgánom KDŽP. Štatutára v jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen Predsedníctva KDŽP alebo osoba, ktorú ustanoví Snem.
 2. Predseda KDŽP je volený Snemom na obdobie do najbližších volieb do Národnej rady SR. Na jeho zvolenie sa vyžaduje trojpätinová väčšina prítomných delegátov Snemu. V priebehu jeho funkčného obdobia môže štatutára odvolať Snem trojpätinovou väčšinou všetkých delegátov.
 3. V prípade, že žiaden kandidát nezíska trojpätinovú väčšinu v prvom kole, do druhého kola postupujú prví dvaja kandidáti z prvého kola. Predseda KDŽP je zvolený v druhom kole nadpolovičnou väčšinou všetkých delegátov.
 4. Predseda KDŽP najmä:
  a) zvoláva a riadi zasadnutia Predsedníctva KDŽP,
  b) predkladá politické a iné správy na zasadnutie Predsedníctva KDŽP a Snemu,
  c) zdpovedá sa Snemu za vnútorný stav KDŽP,
  d) predkladá Predsedníctvu KDŽP návrh na generálneho sekretára KDŽP
  e) predkladá Predsedníctvu KDŽP návrhy na Krajských zástupcov,
  f) má právo konať a podpisovať všetky právne úkony a to takým spôsobom, že k názvu strany, menu a priezvisku uvedie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok 12
Snem KDŽP

  1. Najvyšším orgánom KDŽP je Snem, ktorý tvoria:
   a) členovia Predsedníctva KDŽP,
   b) krajskí zástupcovia KDŽP,
   c) predsedovia Pracovných skupín,
   d) poslanci Národnej rady za KDŽP,
   e) členovia vlády za KDŽP ak sú členmi strany,
   f) poslanci Európskeho parlamentu za KDŽP ak sú členmi strany,
   g) predsedovia samosprávnych krajov za KDŽP ak sú členmi strany,
   h) primátori krajských miest za KDŽP ak sú členmi strany,
   i) predsedovia klubov KDŽP.
  2. Snem zasadá minimálne raz za 4 roky. O mieste konania Snemu rozhodne Predsedníctvo KDŽP. Zo zasadnutia snemu sa vyhotovuje zápisnica v písomnej forme.
  3. Snem je uznášaniaschopný, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina jeho delegátov. Každý delegát má rovnaký počet hlasov.
  4. Na návrh najmenej dvoch tretín členov Predsedníctva KDŽP zvolá predseda KDŽP alebo ním poverený člen predsedníctva Mimoriadny Snem KDŽP v lehote do dvoch mesiacov od doručenia návrhu. O mieste konania rozhoduje predsedníctvo.
  5. Snem rozhoduje o:
   a) prijatí nových Stanov, ich zmenách a doplneniach,
   b) voľbe a odvolaní Predsedu KDŽP,
   c) voľbe a odvolaní členov Predsedníctva KDŽP,
   d) voľbe a odvolaní členov rozhodcovského súdu,
   e) voľbe a odvolaní členov kontrolnej a revíznej komisie,
   f) programe KDŽP a jeho zmenách,
   g) zlúčení KDŽP s inou politickou stranou alebo hnutím,
   h) dobrovoľnom zrušení KDŽP s likvidáciou alebo bez likvidácie, o osobe likvidátora, ako aj o prisúdení majetkového zostatku po likvidácii.
   i) záležitostiach, ktoré sú vyhradené do jeho pôsobnosti podľa zákona.
  6. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov snemu, ak tieto stanovy neurčujú inak. Na prijatie rozhodnutia v zmysle bodu 5., písm. a), g), h) je potrebný súhlas tri pätiny prítomných členov snemu. Člen snemu je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako člen rozhodcovského súdu alebo člen kontrolnej a revíznej komisie.
  7. Na zasadnutí Snemu môže delegát Snemu predkladať personálne návrhy.
  8. Ustanovujúci Snem sa koná do troch mesiacov od registrácie KDŽP v registry politických strán a hnutí, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Ustanovujúci Snem je tvorený všetkými členmi KDŽP v čase jeho konania.

Článok 13
Kluby KDŽP

 1. Klub združuje členov KDŽP.
 2. Klub vzniká združením aspoň piatich členov. Na danom území možno zriadiť len jeden klub.
 3. Dokladom o tom, že klub je súčasťou KDŽP je licencia, ktorú vydáva Generálny sekretár KDŽP po súhlasnom stanovisku Predsedníctva KDŽP.
 4. K žiadosti o vydanie licencie členovia KDŽP prikladajú žiadosť s minimálne piatimi podpismi členov KDŽP a identifikáciou územia, pre ktoré má mať klub svoju pôsobnosť.
 5. V prípade, že žiadosť predkladajú osoby, ktoré nie sú členmi KDŽP, spolu so žiadosťou predkladajú aj žiadosť o členstvo v KDŽP.
 6. Predsedníctvo KDŽP môže uznesením určiť územnú príslušnosť klubu alebo ju zmeniť.
 7. Orgánom klubu je Zhromaždenie klubu, tvorené každým členom Klubu.
 8. Predsedu klubu volí Predsedníctvo KDŽP na návrh Zhromaždenia klubu na funkčné obdobie 4 rokov. Predsedníctvo KDŽP nie je viazané návrhom Zhromaždenia klubu. Zhromaždenie klubu môže Predsedníctvu KDŽP dať uznesením návrh na odvolanie Predsedu klubu. Uznesenie musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Zhromaždenia klubu. Uznesenie nemá záväzný charakter pre Predsedníctvo KDŽP. V prípade, že Predsedníctvo KDŽP sa s návrhom nestotožní, zašle zhromaždeniu klubu odôvodnenie.
 9. Zhromaždenie klubu zvoláva predseda klubu podľa potreby, avšak najmenej raz za šesť mesiacov.
 10. Zhromaždenie klubu má právo zvolať aj generálny sekretár KDŽP.
 11. Úlohou Zhromaždenia klubu je najmä:
  a) organizovať politickú činnosť KDŽP,
  b) monitorovať politický vývoj,
  c) organizovať aktivity KDŽP na príslušnom území.

Článok 14
Rada KDŽP

 1. Radu KDŽP tvoria:
  a) Členovia predsedníctva KDŽP
  b) Krajskí zástupcovia KDŽP
  c) Delegáti klubov volení väčšinou prítomných členov Zhromaždenia klubu
  d) Predsedovia pracovných skupín
 2. Do pôsobnosti Rady KDŽP patrí:
  a) zaujímať stanoviská k aktuálnym politickým otázkam,
  b) predkladať Predsedníctvu KDŽP návrhy kandidátnych listín do volieb do orgánov verejnej moci,
  c) predkladať Predsedníctvu KDŽP návrhy na vytvorenie a zrušenie predvolebných a/alebo povolebných koalícií.
 3. Návrhmi podľa odseku 2 b) a c) nie je Predsedníctvo KDŽP viazané. Ak sa však rozhodne od takýchto návrhov odchýliť, je Predseda KDŽP alebo poverený člen Predsedníctva KDŽP povinný predložiť Rade KDŽP vysvetlenie.
 4. Na návrh najmenej dvoch tretín členov Predsedníctva KDŽP zvolá predseda KDŽP Mimoriadnu Radu KDŽP v lehote do dvoch mesiacov od doručenia návrhu. O mieste konania rozhoduje predsedníctvo.

Článok 15
Priaznivec KDŽP

 1. Osoby, ktoré nie sú členmi KDŽP, ale súhlasia s jej základnými zásadami a programovými cieľmi, sa môžu stat Priaznivcami KDŽP na základe vyplnenia elektronickej prihlášky, ktorú vyplnia na webovom portáli www.kdzp.sk.
 2. Priaznivec má právo:
  – byť informovaný o činnosti KDŽP prostredníctvom jej informačných materiálov,
  – v prípade pozvania sa zúčastňovať na zasadnutiach a aktivitách KDŽP,
  – uchádzať sa o priamu podporu KDŽP pri kandidatúre do orgánov verejnej moci,
  – uchádzať sa o členstvo v Pracovnej skupine KDŽP.
 3. KDŽP má právo kedykoľvek ukončiť evidenciu Priaznivca KDŽP bez udania dôvodu.
 4. Priaznivec KDŽP neplatí členské poplatky.

Článok 16
Kancelária

 1. Na účely technického a administratívneho zabezpečenia činnosti KDŽP vytvára Kanceláriu.
 2. Kancelária je ústrednou zložkou aparátu KDŽP.
 3. Kanceláriu riadi Generálny sekretár, ktorého volí Predsedníctvo KDŽP.
 4. Generálny sekretár alebo ním poverený člen KDŽP sa môže zúčastniť rokovania ktoréhokoľvek orgánu KDŽP.
 5. Generálny sekretár je členom Predsedníctva KDŽP s hlasovacím právom.
 6. Podrobnosti o vnútornej štruktúre Kancelárie KDŽP ustanoví Predsedníctvo KDŽP interným právnym aktom.
 7. Generálny sekretár koordinuje činnosť Krajských zástupcov.

Článok 17
Pracovné skupiny

 1. Na účely príprav odborných podkladov, analýz a stanovísk, vychádzajúcich z programových cieľov a zásad KDŽP, vytvára Predsedníctvo KDŽP stále Pracovné skupiny a volí ich predsedov a členov. Činnosť Pracovných skupín koordinuje Predseda pracovnej skupiny alebo ním poverený člen Predsedníctva KDŽP.
 2. Za predsedu Pracovnej skupiny môže byť menovaný len člen KDŽP.
 3. Za člena Pracovnej skupiny môže byť menovaný aj osoba, ktorá nie je členom KDŽP.

Článok 18
Rozhodcovský súd

 1. Do vecnej pôsobnosti rozhodcovského súdu patrí rozhodovanie v nasledovných veciach:
  a) odvolanie člena strany proti rozhodnutiu predsedníctva KDŽP o uloženej sankcie za porušenie straníckej disciplíny,
  b) odvolaní klubu o odňatí licencie,
  c) o súlade interných právnych aktov a smerníc so stanovami KDŽP na návrh orgánu strany podľa čl. 9. ods. 2.,
  d) o ostatných sporoch medzi orgánmi a členmi KDŽP, ak sa tieto spory vzťahujú na činnosť KDŽP.
 2. Na žiadosť orgánu strany podľa čl. 9. Ods. 2 Rozhodcovský súd podá záväzný výklad stanov do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o výklad stanov KDŽP.
 3. Ak rozhodcovský súd rozhodne o nesúlade interného právneho aktu alebo smernice s týmito stanovami, pozastavuje sa platnosť tohto interného právneho aktu alebo smernice. Orgán, ktorý dotknutý interný právny akt alebo smernicu vydal, je povinný do 60 dní schváliť zmenu tohto interného právneho aktu alebo smernice, inak stráca platnosť.
 4. Rozhodnutie rozhodcovského súdu je konečné.
 5. Rozhodcovský súd volí zo svojho stredu predsedu. Člen rozhodcovského súdu nesmie byť členom iného orgánu KDŽP, zamestnancom KDŽP, krajským zástupcom KDŽP, predsedom klubu alebo členom kontrolnej a revíznej komisie. V pochybnostiach o nezaujatosti niektorého zčlenov rozhodcovského súdu pri prejednávaní konkrétnej veci rozhoduje tento orgán podľa zásad platných v civilnom sporovom konaní.
 6. Rozhodcovský súd má 3 členov, ktorých volí a odvoláva snem KDŽP. Návrh kandidátov na členov rozhodcovského súdu predkladá predsedníctvo KDŽP snemu KDŽP.
 7. Predseda rozhodcovského súdu sa môže zúčastniť na sneme KDŽP a zasadnutí Rady KDŽP s hlasom poradným.

Článok 19
Kontrolná a revízna komisia

 1. Kontrolná a revízna komisia (ďalej len “komisia”) je kontrolným a revíznym orgánom KDŽP, ktorý dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany.
 2. Komisia má 3 členov, ktorých volí a odvoláva snem KDŽP. Návrh kandidátov na členov komisie predkladá predsedníctvo KDŽP snemu KDŽP.
 3. Členovia komisie si spomedzi seba volia svojho predsedu. Zasadnutia komisie zvoláva a vedie jej predseda. Predsedu komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen komisie.
 4. Prvé zasadnutie komisie zvolá predseda KDŽP v termíne do 30 dní od jej zvolenia. Rokovanie komisie zvoláva jej predseda komisie aspoň raz ročne.
 5. Členovia komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti KDŽP a kontrolujú, či účtovné záznamy sú vedené v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi snemu a či zodpovedajú skutočnosti.
 6. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrený súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 7. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu spíše zvolený zapisovateľ a podpíšu ju všetci prítomní členovia komisie. V prípade nesúhlasu so znením zápisnice sa tento nesúhlas vyznačí v texte s uvedením člena, ktorý ho vyjadril.
 8. Komisia:
  a) sleduje plnenie uznesení snemu KDŽP, vypracúva stanovisko k ročnej účtovnej závierke,
  b) vykonáva kontrolu vedenia účtovných kníh a iných účtovných dokladov,
  c) upozorňuje na zistené nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
  d) iniciuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia snemu, ak si to vyžaduje naliehavý záujem KDŽP.
 9. Predseda komisie sa môže zúčastniť na sneme KDŽP a zasadnutí Rady KDŽP s hlasom poradným.

Článok 20
Hospodárenie KDŽP

 1. 1. KDŽP hospodári podľa rozpočtu schváleného Predsedníctvom KDŽP v súlade s príslušnými právnymi predpismi a stanovami. Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.
 2. KDŽP vedie podvojné účtovníctvo.
 3. Príjmami KDŽP sú:
  a) príjmy z členských príspevkov,
  b) príjmy z darov a iných bezplatných plnení,
  c) príjmy z dedičstva,
  d) príjmy z predaja a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
  e) príjmy z úrokov z vkladov prostriedkov v bankách,
  f) podieľ na zisku z podnikania obchodných spoločností,
  g) príjmy z pôžičiek a úverov,
  h) výnosy z cenných papierov voľne obchodovateľných na verejnom trhu,
  i) príspevky zo štátneho rozpočtu.
  j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov
 4. Výdavky KDŽP tvoria všetky náklady spojené s jej činnosťou, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Všetky orgány KDŽP sú povinné dbať o to, aby jej majetok bol využívaný čo najhospodárnejšie v súlade s platnými právnymi predpismi a stanovami. Dar poskytnutý KDŽP môže byť použitý iba na účel určený zo strany darcu.
 6. KDŽP zodpovedá za svoje záväzky celým majetkom. Členovia KDŽP za jej záväzky ani nezodpovedajú ani neručia.
 7. Podrobnosti o hospodárení KDŽP upraví Finančný poriadok schválený Predsedníctvom KDŽP.
 8. Snem v prípade zrušenia KDŽP s likvidáciou rozhodne o vymenovaní likvidátora a výške jeho odmeny. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí Snem KDŽP v rozhodnutí o zrušení KDŽP.

Článok 21
Zánik a zrušenie KDŽP

  1. KDŽP zaniká dňom výmazu KDŽP z registra strán. Zániku KDŽP predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
  2. KDŽP sa zrušuje:
   a) dobrovoľným zrušením,
   b) zlúčením s inou politickou stranou alebo hnutím,
   c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
   d) právoplatným rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o rozpustení KDŽP,
   e) z iných zákonom ustanovených dôvodov.
  3. O zrušení KDŽP podľa odseku 2 písmena a) a b) tohto článku rozhoduje Snem trojpätinovou väčšinou prítomných delegátov Snemu.

Článok 22
Všeobecné ustanovenia

 1. Orgán KDŽP je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu, ak tieto Stanovy neupravujú inak. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov orgánu, ak tieto Stanovy neustanovujú inak. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu orgánu. Ak Stanovy neupravujú inak, zhromaždenie orgánu zvoláva predseda orgánu. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým ak predseda orgánu je nečinný alebo z politicky naliehavého dôvodu, môže zasadnutie orgánu zvolať aj Predseda KDŽP.
 2. Funkčné obdobie volených a menovaných funkcionárov trvá 4 roky, ak tieto Stanovy neupravujú inak. Voľby volených a menovaných funkcionárov sa uskutočnia vždy do 6 mesiacov odo dňa konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že neuplynula doba podľa predchádzajúcej vety. V prípade naliehavej potreby vyvolanej politickými okolnosťami a na účely ochrany dobrého mena KDŽP, môže Predsedníctvo KDŽP trojpätinovou väčšinou rozhodnúť o odvolaní funkcionára, a to okrem člena Predsedníctva KDŽP zvoleného Snemom KDŽP, pričom príslušný orgán musí rozhodnutie Predsedníctva KDŽP následne potvrdiť požadovanou väčšinou.
 3. Voľba funkcionárov KDŽP prebieha tajným hlasovaním.
 4. Členom orgánu KDŽP môže byť len jej člen. Predsedom Pracovnej skupiny môže byť len člen KDŽP. Člen predsedníctva KDŽP nemôže byť členom iného orgánu KDŽP, člen rozhodcovského súdu a člen kontrolnej a revíznej komisie nemôže byť členom iného orgánu KDŽP.
 5. Z rokovania každého orgánu KDŽP sa vyhotovuje zápisnica. Podriadené orgány KDŽP sú povinné informovať svoje nadriadené orgány o svojich zasadnutiach a prijatých uzneseniach.
 6. Základnými internými aktmi KDŽP sú Organizačný poriadok, Finnačný poriadok, Štatút Kancelárie a Volebný poriadok a Disciplinárny poriadok.
 7. Do zápisu predsedu KDŽP ako štatutárneho orgánu do registra politických strán a politických hnutí vykonáva právomoci a povinnosti Predsedu KDŽP splnomocnenec prípravného výboru, a to v rozsahu ustanovenom zákonom.
 8. Ustanovujúci Snem je splnomocnenec povinný zvolať tak, aby sa konal do 3 mesiacov odo dňa vzniku KDŽP. Jeho účastníkmi sú všetci členovia KDŽP prijatí pred dňom konania ustanovujúceho Snemu.
 9. Členovia orgánov KDŽP zvolení na Ustanovujúcom sneme KDŽP sa volia na jeden rok.
 10. V prípade, že sa predseda KDŽP vzdá funkcie, poverí niektorého člena predsedníctva jeho zastupovaním. Predsedníctvo je povinné zvolať do dvoch mesiacov od zloženia funkcie predsedu KDŽP Snem, na ktorom bude zvolený nový predseda KDŽP.
 11. Nové stanovy a zmena stanov sa prijíma trojpätinovou väčinou prítomných na Sneme KDŽP

Článok 23
Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito stanovami sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na príslušnom orgáne.
 3. KDŽP vzniká dňom zápisu strany do registra strán.
Kvôli zlepšeniu fungovania našej stránky, používame súbory cookies tretích strán.
Viac o Cookies