Islamizácia Európy sa dá odvrátiť konkrétnymi rozhodnutiami

Islamizácia Európy sa dá odvrátiť konkrétnymi rozhodnutiami

Islamizácia Európy sa dá odvrátiť konkrétnymi rozhodnutiami 1920 1280 KDŽP - Kresťanská demokracia

Európa sa vykoreňuje. Nepoznáme svoje dejiny. Chýba nám vzťah k miestu, kde žijeme. Žijeme povrchne. Mať nejaké vedomosti? Načo. Všetko si nájdeme na internete. Zamyslieť sa hlbšie
o zmysle ľudského života? Nie, postačí zábava. Jednoducho užiť si život maximálne. Absentuje nám kritické myslenie. Všetko relativizujeme. Nič si nevážime. Od Heliocentrickej sústavy sme sa posunuli k egocentrickej. Všetko sa točí okolo JA. Pred ničím a nikým nemáme úctu. Stali sme sa „bohmi“, ktorí rozhodujú, čo je dobré a čo zlé. Na základe čoho? Pocitov. Lenže tie rýchlo pominú. Po nich ostane prázdnota a samota. Výsledkom je nespokojnosť. Plná závisti a nenávisti. So skúsenosťou zažívanej nespravodlivosti je to len kúsok od použitia násilia.

Čo s tým? Je nejaké riešenie? Pocity nespokojnosti a frustrácie sprevádzajú celé ľudské dejiny. Niekedy predsa len príde precitnutie. Človek však pri hľadaní odpovedí na ťažké otázky zmyslu života môže skončiť v slepých uličkách – v rôznych ideológiách. V minulom storočí Európou otriasli dve: národný socializmus a komunizmus. Spúšťačom bola túžba po spravodlivosti. Cieľom bolo vybudovanie pozemského raja na zemi. Dokonalej spoločnosti. Obe ideológie vychádzali z triedneho boja. Na prvom mieste určiť nepriateľa. V prvom prípade to bolo na rasovom princípe – čistá rasa (národ) proti barbarom. V druhom prípade na ekonomickom princípe – vykorisťovatelia proti vykorisťovaným. Obidve ideológie protežovali záujmy skupiny alebo spoločnosti pred potrebami jednotlivca. Jednotlivec sa musel vždy podriadiť. Keď to nešlo dobrovoľne, používalo sa psychologické (tmári, temný stredovek) i fyzické násilie (koncentračné a pracovné tábory). Milióny obetí ľudských životov oboch ideológií je smutná daň absentovania kritického myslenia.

Ideológie bývajú postavené i na náboženskom základe. Tieto ideológie sú najnebezpečnejšie. Náboženstvo je veľmi dôležité pre objavenie zmyslu života. Ponúka človeku presah cez ohraničenie smrťou. Nie pozemský ale duchovný raj. Stav blaženosti po smrti. Pre dosiahnutie tejto méty je človek ochotný podstúpiť rôzne utrpenie – mučenícku smrť rukami nepriateľov alebo dobrovoľnú smrť s na tele opásanými výbušninami. Obrazy blaženosti sú rôzne: videnie Boha z tváre do tváre a spoločenstvo so svätými alebo obšťastňovanie so 70 pannami vo večných sexuálnych orgiách.

Ideológie nerešpektujú ľudskú dôstojnosť a ľudskú slobodu. To je ich spoločným znakom. Človek sa musí podriadiť systému. Lákadlá pre podriadenie bývajú rôzne: ekonomické i spoločenské benefity, kariérny postup… Nerešpektovanie, potláčanie ľudskej slobody je hrubé šliapanie po ľudskej dôstojnosti. Povinné vyučovanie náboženstva, povinné modlitby a pôst, zákaz čítať Bibliu, konvertovanie na iné náboženstvo trestané smrťou, zákaz konzumácie niektorých jedál, povinnosť nosiť predpísané oblečenie… toto všetko môžu byť prejavy nerešpektovania slobody jednotlivca.

Sloboda je základný konštitutívny prvok človeka. Sloboda v myslení a konaní. Ňou sa odlišuje človek od zvierat. Nie sloboda bezbrehá, že človek si môže robiť čo len chce. Nerešpektovanie nikoho a ničoho. To je anarchia. Ale sloboda je rozumné rozhodnutie pre hodnoty.

Náboženstvá, ktoré nerešpektujú slobodu človeka sú falošné. Šírenie náboženstva mečom, podmaniť si územie a ľudí v mene Boha a zotročiť ľudí rôznymi predpismi a príkazmi je prejavom ideológie, ktorá nerešpektuje dôstojnosť a slobodu človeka. Náboženstvo sa nedá vnútiť. Morálne konanie nemôže byť postavené ani na adresátovi. Inak sa správať k veriacemu a inak k neveriacemu. Napr. súvercovi hovoriť pravdu a neveriaceho možno oklamať. Takéto náboženstvo je pomýlené.

Európska kultúra a civilizácia bola postavená na kresťanskom náboženstve. Lenže kresťanstvo bolo tiež často zneužívané a mnohí vládcovia urobili z neho ideológiu, aby si upevňovali svoju moc. Ale podstata kresťanstva nie je v nadvláde, ale v službe, v láske. Mať rád všetkých. Priateľov, ktorí nás majú radi, tých, ktorí nám robia zlo. Mať rád znamená rešpektovať druhého a nechávať druhému slobodu.

Láska je dobrotivá, nevypína sa, nie je sebecká, hovorí pravdu, je odvážna, zasadzuje sa za spravodlivosť, chráni slabých, otvára oči slepým, zastáva sa chudobných, uzdravuje zranených, ukazuje zmysel života, viac sa prejavuje v skutkoch ako v slovách, je súcitná, odpúšťa, vie sa deliť, stále vstáva, všetko verí, prináša nádej, všetko vydrží, nikdy sa nevzdá. Láska nikdy nezanikne, pretože Láska je Boh.

Vykorenenie Európy prináša veľké riziko. Ľudia nepoučení z histórie znovu urobia tie isté chyby a vojdú do slepých uličiek ideológií, ktoré potierajú dôstojnosť a slobodu človeka.

Možno poznáte tento biblický príbeh: „Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok, ale nenájde. Vtedy si povie: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme so sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením“ (Mt 12,43-45).

Dnes je Európa vykorenená. Prázdny dom. Duch nacizmu a komunizmu blúdil po vyschnutých miestach. Nenašiel odpočinok. Vrátil sa a našiel Európsky dom prázdny, vymetený a vyzdobený. Odišiel a vzal so sebou sedem horších duchov: ducha fašistického liberalizmu, ducha gender ideológie, ducha hedonizmu, ducha homosexuality, ducha materializmu, ducha konzumizmu a ducha islamizácie. Európa je ohrozená. A môže to byť, vlastne, už teraz je to horšie ako za nacizmu a komunizmu.

Smrť 100 miliónov ľudí majú na svedomí ideológie nacizmu a komunizmu v minulom storočí.

45 miliónov ľudí bolo zabitých na celom svete vykonaním potratov v minulom roku vďaka ideológii fašistického liberalizmu.

Stojíme pred veľkými výzvami:

Chrániť Európu pred islamizáciou:

 • Podporovaním bohatej európskej kultúry,
  vedy a poznávaním našej európskej histórie. (Nie islamské pseudodejiny).
 • Podporovaním rodinnej politiky
  založenej na manželstve, ktoré je definované ako spoločenstvo jedného muža
  a jednej ženy. (Nie moslimská polygamia).
 • Znovu oživením významu kresťanských
  tradícií a symbolov. (Nie polmesiac a minarety).
 • Upevňovaním právneho poriadku
  postaveného na rímskom práve a kresťanských hodnotách (Nie šária
  a krvná pomsta).
 • Podporovaním demokracie ako
  priestoru slobodného rozhodovania a rovnakých možností pre každého (Nie falošná
  teokracia).
 • Podporovaním zodpovednej rodinnej politiky
  s dôrazom na výchovu k hodnotám (Nie nezodpovedné plodenie a zneužívanie európskeho
  sociálneho systému).
 • Etika a morálka formovaná zvnútra
  – čistota úmyslov (Nie teatrálnosť rituálnych predpisov).
 • Európa buď bude postavená na
  kresťanských základoch alebo nebude Európa. (Nie Eurábia)

Chrániť Európu pred fašistickým liberalizmom:

 • Rešpektovaním dôstojnosti každého
  človeka. Chrániť života každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť. (Nie
  potraty a eutanázia a potom prijímanie migrantov).
 • Rešpektovaním prirodzeného
  poriadku. (Nie gender ideológia a feminizmus).
 • Politikou postavenou na
  realizovaní spoločného dobra. (Nie presadzovanie sebeckých záujmov menšín).
 • Štátne inštitúcie v službe
  občanovi, rodine a národu. (Nie byrokratický štátny aparát kontrolujúci všetkých
  a všetko, ktorý občanov šikanuje a núti ako sa majú správať).

Miroslav Vetrík
člen prededníctva KDŽP, organizátor Bratislavských korunovačných slávností.

2 komentáre
 • V celku a obsahovo sa mi článok páči a tak aj jeho posolstvo, či program, ktorý ponúkate.
  Len také detaili, ktoré by ste mohli zvážiť a opraviť:

  1.Podporovaním demokracie ako
  priestoru slobodného rozhodovania a rovnakých možností pre každého (Nie falošná
  teokracia).

  – ked som správne pochopil, tak za „falošnu teokraciu“ považujete „moslimskú vládu“, ktorá sa považuje za „Božiu vládu“, nakoľko Teokracia v preklade znamená „Boho-vláda“ a mohamedáni považuju svoje politické zriadenie vlády za predstavitelov Božej vlády. To sa prezentuje aj vo Wikipedii.

  Lenže ľudia a napokon aj mnohí kresťania-katolícii nevedia, že Teokracia sa skutočne vzťahuje na Božiu vládu, ale skutočnú od Boha (Ježiša Krista). Ked sa pozriete do biblických vysvetliviek (a su zaznamenane aj v uvode do Svätého Písma..) tak Teokracia sa vzťahuje na vládu Bohom vyvolených kráľov, počnúc kráľom Šaulom, Dávidom atd…
  https://teokracia-boziavlada.webnode.sk/

  Aj ked starozákonné ustanovenie kráľov prostredníctvom prorokov sa neuskutočňuje tak ako to poznáme z Biblie, predsa sa to uskutočňuje novým spôsobom prostredníctvom pápeža (Najvyšší prorok), ktorý schvaľuje svetské vlády resp. ich predstaviteľov.

  Kedže Teokracia na rozdiel od demokracie jasnejšie ukazuje Božiu vládu pre dané územie (naproti LEN demokratickému zriadeniu vlády), z toho dôvodu by bolo dobré lepšie sformulovať spomenuté slová o tzv.“ islamskej teokracii“.

  napr.
  1.Podporovaním demokracie ako
  priestoru slobodného rozhodovania a rovnakých možností pre každého (Nie islamská politická
  náboženská vláda.).

  Už len k tomu dodám, že ked ste v ostatných bodoch vyslovene spomenuli slovo „islam“ (ako protiklad) tak by mohol byť aj v tomto bode. Kedže naozaj v islamskej vláde ide o vládu náboženských vodcov, mohli by ste opodstatnene použiť slovo“ náboženská (islamská) vláda.“

  Citujem:
  „…45 miliónov ľudí bolo zabitých na celom svete vykonaním potratov v minulom roku vďaka ideológii fašistického liberalizmu.“

  – potom už len taká gramatická chybička, ktoru môžeme vidieť v mnohých médiach a zakorenila sa aj v politickom slovniku, ked slovo: “ vďaka“ používajú aj v situácii, kedy nemajú byť za čo vďačný ako napr. vo vašom prípade, keď „ďakujete“ ideologii fašistického liberalizmu, za to, že potratmi zabili 45000000 ľudí. Ked sa na to pozrieme takto, zaiste sa pousmejete, že aj ked táto poznámka je opodstatnená, predsa si rozumieme a zrejme kvôli tomu nebudete meniť slovo: „vďaka“ za obyčajné spisovné slovo: „kvôli“…

  „Kvôli ideologii…“ je síce všeobecný pojem, ktorý neupresňuje, či ste im za tento ich čin vďačný alebo naopak kritickí, predsa však je lepší ako ked píšete, že ste „vďačný“, lebo ozaj to vyzerá paradoxne až srandovne:) alebo smutné?

  …ale na vašu obhajobu je to vždy lepše, ako keby ste používali slovo: „pyšní“ (na rodinu), namiesto „Hrdí na rodinu“:)

  Pýcha totiž patrí medzi hlavné hriechy a media častokrat podsuvaju verejnosti toto spojenie slov ako niečo pozitívne, takže ludia takto podprahovo maju podsuvané, že pýcha nie je nič zlé alebo sa môže využiť aj na dobré ciele.

  Ďakujem, že som sa mohol podeliť o skusenosti a poznatky v tejto oblasti, ktoré dúfam, že vám pomôžu.
  Prajem hojnosť Božieho požehnania vo vašom úsili pre Božie Kráľovstvo

 • ak sa spojite so SNS ktorej predseda p.Danko obhajuje islam,tak ja a cela moja rodina rodina od vas odskocime aj napriek tomu ze vam verime a aj o.Kufu zboznujeme.SNS uz nieje narodnou stranou,len sa chce zviest po vasom chrbte lebo im padaju preferencie.Prosim pekne zvazte takyto krok aby vas nestiahli do zabudnutia co by bola skoda.Takyto nazor po rozhovoroch maju aj iny vasi volici -do europarlamentu. Nech Boh zehna vase rozhodnutia.

Kvôli zlepšeniu fungovania našej stránky, používame súbory cookies tretích strán.
Viac o Cookies